Privacyverklaring

1 Algemeen

GAVRA BVBA hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
GAVRA BVBA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit impliceert in ieder geval dat:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • dat wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop attent willen maken en deze willen respecteren.

Als GAVRA BVBA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

GAVRA BVBA
Zetel: Fabriekstraat 16, 2440 Geel
Contact persoon: Data Protection Gavra
Emailadres: dataprotection@gavra.be

2 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door GAVRA BVBA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Situering Omschrijving Details Doel Verwerkingsgrond
Personeelsbeheer Rekrutering en selectie Verwerken van persoonsgegevens, adres en andere gegevens in functie van rekrutering, selectie, sollicitaties en elk proces voor een mogelijke aanwerving Rekrutering en selectie Gerechtvaardigd belang
Eigen werking

-Beheer van klanten en leveranciers en alle contacten hieromtrent
-Algemeen informeren van klanten en leveranciers
-Registratie van bezoekers, bijhouden van een bezoekersregister
-Registratie van telefonische contacten

Gegevens terug te vinden in de eigen administratieve software, alsook ondersteunende toepassingen en documenten te vinden op de algemene informatica van het bedrijf Beheer van alle informatie omtrent klanten, leveranciers, netwerk en professionele relaties in ruime interpretatie. Gerechtvaardigd belang
Eigen werking Algemene boekhouding, het verwerken van inkomende en opmaak van uitgaande facturen Elke verwerking welke relateert tot de algemene boekhouding van het bedrijf, inclusief het verwerken van gegevens van inkomende facturen, of het bijhouden van persoonsgegevens met opmaak naar facturen Algemene boekhouding Wettelijke verplichtingen
Commerciële activiteit Marketing en communicatie activiteiten Elke verwerking nav Marketing en Communicatie met oog op bekendmaking van de producten, diensten, promo's, nieuwsberichten en andere communicatie Marketing en communicatie Gerechtvaardigd belang
Beveiliging Beveiliging Systeem voor camerabewaking op de terreinen van Gavra De bescherming van de veiligheid en gezondheid van één of meer natuurlijke personen, de beveiliging van de toegang tot de gebouwen en terreinen en/of de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden Gerechtvaardigd belang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Welke gegevens verwerken we?

Situering Omschrijving Categorie
Personeelsbeheer Rekrutering en selectie Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, emailadres, telefoonnummer), identificatiegegevens uitgegeven door de overheidsdiensten
Eigen werking -Beheer van klanten en leveranciers en alle contacten hieromtrent
-Algemeen informeren van klanten en leveranciers
-Registratie van bezoekers, bijhouden van een bezoekersregister
-Registratie van telefonische contacten
Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, emailadres, telefoonnummer), financiële identificatiegegevens, beroepsactiviteiten, identificatiegegevens mbt de huidige betrekking (werkgever, titel, beschrijving functie, graad en andere bijzonderheden)
Eigen werking Algemene boekhouding, het verwerken van inkomende en opmaak van uitgaande facturen Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, emailadres, telefoonnummer), financiële identificatiegegevens
Commerciële activiteit Marketing en communicatie activiteiten Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, emailadres, telefoonnummer)
Beveiliging Beveiliging Foto/Beeld, fysieke beschrijving en onderscheidende kenmerken

 

 

 

 

 

 

 


4 Verstrekking aan derden (ontvangers)

Indien noodzakelijk voor de eerder omschreven verwerkingsdoeleinden, overhandigt GAVRA BVBA de gegevens aan derde partijen (ontvangers).
GAVRA BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld als de rechtmatige ontvangers van gegevens persoonsgegevens van contacten, klanten of van rechtspersonen aan lokale autoriteiten moeten voorleggen of onveilig behandelen (cf. bv. in het buitenland geldende wettelijke verplichtingen).
Volgende categorieën van ontvangers zijn van toepassing voor de verwerkingen zoals uitgevoerd door GAVRA BVBA:

Situering Omschrijving Ontvangers
Personeelsbeheer Rekrutering en selectie Externe adviseurs
Eigen werking -Beheer van klanten en leveranciers en alle contacten hieromtrent
-Algemeen informeren van klanten en leveranciers
-Registratie van bezoekers, bijhouden van een bezoekersregister
-Registratie van telefonische contacten
Externe adviseurs, Transporteurs, Verhandelaars en verdelers van de producten verhandeld door Gavra, verzekeraars
Eigen werking Algemene boekhouding, het verwerken van inkomende en opmaak van uitgaande facturen Overheidsdiensten
Commerciële activiteit Marketing en communicatie activiteiten  
Beveiliging Beveiliging Overheidsdiensten

 

 

 

 

 


5 Kinderen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

6 Bewaartermijn

GAVRA BVBA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en hetgeen op grond van de wet is vereist. Naast eventueel wettelijke bewaartermijnen van toepassing verbindt GAVRA BVBA zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste contact.

7 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens GAVRA BVBA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren technische maatregelen ter bescherming van onze ICT middelen en de data welke er op verwerkt wordt.
 • We pseudonimiseren/anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We evalueren regelmatig de genomen technische en organisatorische maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8 Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, kopie, aanpassing/verbetering of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via onze eerder vermelde contactgegevens kan U hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kan U bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft U het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan Uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen U vragen om U te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

9 Klachten

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van Uw persoonsgegevens dan vragen wij U hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan via onze contactgegevens en contactpersoon zoals eerder beschreven in dit document (zie paragraaf 1: Algemeen).
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, ofwel ook de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer genoemd. De contactgegevens hiervoor zijn als volgt:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.privacycommission.be
commission@privacycommission.be
Tel: +32 (0)2 274 48 78

10 Wijziging privacyverklaring

GAVRA BVBA kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 23/05/2018

Showrooms

Kom al onze producten bewonderen in onze showroom bij u in de buurt

GAVRA showroom tegels Geel

Partner worden?

Ben je geïnteresseerd in onze mooie producten?

Partners worden?